Το εργοστάσιο κομποστοποίησης "ΝΕΑ ΓΗ" βρίσκεται στη ΒΙΟΠΑ, θέση "Καλιμπάκι" στον Ελαιώνα Θηβών και αποτελείται από 7000 m2 στεγασμένων κλειστών χώρων εντός οικοπέδου 43 στρεμμάτων. Είναι μία αναγνωρισμένη εγκατάσταση διαχείρισης οργανικών υπολειμμάτων που λειτουργεί σύμφωνα με ένα αυστηρό πρότυπο διαχείρισης ποιότητας.
Η επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων υπολειμμάτων της βιομηχανίας τροφίμων πραγματοποιείται εντός κλειστού χώρου εντατικής κομποστοποίησης. Η παραγωγή οργανικού λιπάσματος ανέρχεται στα 12.000 m3 ετησίως.

Η πολιτική της εταιρίας είναι αλληλένδετη με:

- Την προστασία της δημόσιας υγείας.
- Την προστασία του περιβάλλοντος.
- Την μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που αποτεφρώνονται ή εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής.
- Την αειφόρο ανάπτυξη στον αγροδιατροφικό τομέα.
- Την παραγωγή ποιοτικού προϊόντος λιπασματοποίησης.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν ξεχωριστούς χώρους ανάλογα με τις διεργασίες που εκτελούνται.

1. Παραλαβή πρώτων υλών
2. Διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών
3. Προετοιμασία του οργανικού κλάσματος
4. Δίκτυο επεξεργασίας των υγρών απεκκρίσεων του οργανικού κλάσματος
5. Επεξεργασία του οργανικού λιπάσματος
6. Ωρίμανση του οργανικού λιπάσματος
7. Αποθήκευση του παραγόμενου τελικού προϊόντος
8. Γραφεία
9. Χώρος πειραματισμού
10. Χημικό εργαστήριο
11. Πειραματικές καλλιέργειες