Η εταιρία "ΝΕΑ ΓΗ" παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον χώρο της διαχείρισης αποβλήτων, της ανακύκλωσης και της λιπασματοποίησης. Σκοπός της είναι η ορθή διαχείριση των οργανικών απορριμμάτων της βιομηχανίας τροφίμων προστατεύοντας την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η διαχείριση της ανάκτησης των οργανικών υπολειμμάτων και τα οφέλη από την ανοικοδόμηση της τροφικής αλυσίδας του εδάφους είναι έννοιες αλληλένδετες για ένα βιώσιμο περιβάλλον. Τα εισερχόμενα στερεά υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων συλλέγονται και εισέρχονται σε κλειστές κτιριακές εγκαταστάσεις της "ΝΕΑ ΓΗ".
Η αποθήκευση γίνεται σε διαφορετικό χώρο ανάλογα με το είδος. Ο χρόνος της αρχικής διαλογής σε ανακυκλώσιμο και οργανικό υλικό πραγματοποιείται εντός 24h από την παραλαβή τους. Οι προμηθεύτριες εταιρίες ενημερώνονται με e-mail για την ολοκλήρωση της αρχικής διαλογής καθώς και για κάθε επιπλέον πληροφορία που απαιτηθεί από αυτές. Τα στοιχεία της διαλογής, της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης του οργανικού φορτίου των υπολειμμάτων είναι καταγεγραμμένα στα αρχεία της εταιρίας.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων από την εταιρία γίνεται με βάση:


1. Την κατάλληλη επιλογή τεχνολογιών.
2. Την ευελιξία χειρισμών στις συνθήκες που διαμορφώνουν οι εισερχόμενες πρώτες ύλες.
3. Τη σωστή παρακολούθηση και τον έλεγχο.
4. Το μηδενισμό της περιβαλλοντικής μόλυνσης.